Utlåtande: Klimatåtgärdernas konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna kan inte omfattas av rättvisas begrepp

2022-05-31

Den 18 maj 2022 lämnade Människorättscentret utlåtanden till arbets- och näringsministeriet om Klimatneutralt Finland 2035 – utkast till nationell klimat- och energistrategi och till jord- och skogsbruksministeriet om Begäran om remissyttrande om beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU).

I båda utlåtandena upprepade Människorättscentret sin oro över användningen av begreppet subjektiv rättvisa och ansåg att utgångspunkten alltid ska vara grundläggande och mänskliga rättigheter. Människorättscentret noterade att den nationella klimat- och energistrategin ger en exemplarisk bedömning av strategins potentiella dimensioner och effekter gällande de grundläggande och mänskliga rättigheterna, såväl som förhållandet mellan grundläggande och mänskliga rättigheter och rättvisa. Dessutom ansåg Människorättscentret att konsekvensbedömningen av klimat- och energistrategins grundläggande och mänskliga rättigheter bör utvidgas till att omfatta alla relevanta grundläggande och mänskliga rättigheter och att en liknande bedömning av planens inverkan på grundläggande och mänskliga rättigheter bör göras angående MISU.