Förslagen till ändring av lagen om funktionshinderservice tryggar inte tillgången till service för alla personer med funktionsnedsättning

4.6.2024

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att personer med funktionsnedsättning behandlas jämlikt både sinsemellan och i förhållande till andra människor. Människorättscentret gav ett utlåtande om regeringens utkast till proposition om precisering av tillämpningsområdet för den nya lagen om funktionshinderservice.

I regeringens propositionsutkast strävar man efter att styra en allt större del av personerna med funktionsnedsättning från servicen enligt lagen om funktionshinderservice till servicen enligt socialvårdslagen. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att bestämmelserna om de lagar som ska tillämpas garanterar att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som andra. Bestämmelsen om tillämpningsområde som föreslås i propositionsutkastet kan enligt Människorättscentrets bedömning leda till att en person med funktionsnedsättning blir helt utan service om välfärdsområdet försummar sin skyldighet att ordna basservice.

Människorättscentret anser det viktigt att man till exempel genom att stödja och förbereda personer med funktionsnedsättning i beslutsfattandet på ett jämlikt sätt säkerställer att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har möjlighet till full delaktighet, deltagande och livslångt lärande i vårt samhälle. Detta är särskilt viktigt med tanke på digitaliseringen av samhället. 

Enligt propositionsutkastet kan service för personer med funktionsnedsättning fås endast om personens behov av hjälp avviker från de vanliga behov som människan har i olika livsskeden. Människorättscentret anser att bedömningen av de vanliga behoven i livsskedet på sin höjd kan fungera som utgångspunkt. Den får inte förbigå rätten till ett självständigt liv och deltagande på lika villkor i samhället för en person med funktionsnedsättning eller begränsa den service som personen behöver för att tillgodose dessa rättigheter.

Människorättscentret anser att propositionsutkastet om det blir verklighet försämrar den ekonomiska situationen för många personer med funktionsnedsättning. Därför anser Människorättscentret att propositionsutkastets ekonomiska konsekvenser borde bedömas på nytt.

Läs mer

Mer information:

sakkunnig Sanna Ahola, tfn 09 432 3783, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi