Utlåtande: Lagförslag för fastställandet av kön skyddar grundläggande och mänskliga rättigheter – kravet om myndighet är dock inte förenlig med barnets rättigheter

2022-04-06

1.4.2022 avgav Människorättscentret sitt utlåtande åt social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet och lagar som har samband med den.

Människorättscentret konstaterar i sitt utlåtande att reformen har en anmärkningsvärd positiv påverkan på förverkligandet av grundläggande och mänskliga rättigheter, eftersom det föreslås att steriliseringskravet stryks och juridiska och medicinska processerna separeras.

I utkastet föreslås ändå att det nuvarande kravet på myndighet bibehålls som kriterium för juridiskt fastställande av kön. Människorättscentret bedömer att kriteriet om myndighet inte är förenligt med barnets rättigheter och motsvarar inte internationella människorättsaktörernas tolkningspraxis om främjandet av transbarns och -ungas rättigheter. Centret föreslår i sitt utlåtande att lagförslaget ändras så att det under vissa villkor är möjligt för även minderåriga att fastställa sitt kön.

Människorättscentret konstaterar att utredningen som gjorts för att bedöma lagförslagets konsekvenser för barn och unga utger en god människorättspositiv basis för definieringen av de kriterier under vilka minderåriga skulle också ha möjlighet att fastställa sitt kön. Utredningen har också gått igenom andra länders lagstiftliga lösningar gällande minderåriga, utöver vilka Finland kunde överväga sin lagstiftning i fortsatta förberedandet.

Människorättscentrets utlåtande (på finska):

Tilläggsinformation:

Susan Villa

Sakkunnig, Människorättscentret

+358 (0)9 432 3738, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠