Utlåtande: Människorättscentret gav ytterligare information till FN:s kommitté för barnets rättigheter

2023-05-08

Som en del av den periodiska rapporteringen till FN:s konvention om barnets rättigheter ställde FN:s kommitté för barnets rättigheter (Committee on the Rights of the Child, CRC) förra hösten frågor till Finlands regering om tillgodoseendet av barnens rättigheter i Finland. Finland svarade på frågorna i mars 2023. Människorättscentret gav kommittén uppdaterad information om Finlands svar.

I sitt tidigare utlåtande behandlade Människorättscentret bland annat hur coronapandemin påverkade barn och unga samt rättigheterna för barn med funktionsnedsättning, barn med invandrarbakgrund, LHBTI-barn, samt barn med samiskt och romskt ursprung. Människorättscentret betonade i sitt tilläggsutlåtande som innehåller ytterligare information att det utkast till rekommendationer som centret lämnade CRC föregående gång fortfarande är aktuella. Dessutom höll sig Människorättscentret till vissa delar kritiskt till Finlands svar och gav kommittén mer exakt information om situationen för barnets rättigheter.

"Det har i olika festtal talats mycket om barnens rättigheter, men statistik och undersökningar visar att alltför många barn mår dåligt och att det finns mycket att göra för att förbättra barnens rättigheter", konstaterar Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

Människorättscentret påpekade i sitt tilläggsutlåtande att bedömningarna av konsekvenserna för barnens grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter är bristfälliga i lagstiftningsprojekt. En handbok för att stöda konsekvensbedömningen vid lagberedningen har utarbetats, men den garanterar ändå inte att myndigheterna har tillräcklig kompetens för att bedöma lagens konsekvenser för barnens välbefinnande, utveckling och uppväxtmiljö. Människorättscentret förutsätter att myndigheterna erbjuds förpliktande utbildning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna för att främja barnens rättigheter.

Människorättscentret behandlade i sitt tilläggsutlåtande också våld mot barn, rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning, barnens rätt till tillräckliga mentalvårdstjänster och rättigheter för barn som försvunnit från vård utom hemmet inom barnskyddet, det vill säga barn som är på rymmen. I Finland förekommer det brister i tryggandet av barnens rättigheter och dessa brister måste åtgärdas snabbt.

"Även i den nya landsöversikten om verkställandet av Lanzarotekonventionen om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn har flera utvecklingsobjekt för att skydda barn identifierats", påpekar Rautio.

Bakgrund och fortsatt process

Konventionen om barnets rättigheter godkändes av FN 1989. Finland ratificerade konventionen 1991. De stater som ratificerat konventionen är skyldiga att lämna periodiska rapporter till FN:s kommitté för barnets rättigheter om genomförandet av konventionen. Kommittén behandlar nu samtidigt Finlands femte och sjätte rapport samt bland annat den första rapporten till tilläggsprotokollet om handel med barn.

Kommittén kommer att höra Finlands regering 15–16.5.2023. Efter hörandet ger kommittén Finland slutsatser och rekommendationer för att främja barnens rättigheter. I sitt arbete utnyttjar kommittén utlåtanden från medborgarorganisationer, myndigheter och den nationella människorättsinstitutionen (Människorättscentret, dess människorättsdelegation och riksdagens justitieombudsman) då den bereder och utarbetar rekommendationerna. Människorättscentret gav 2022 ett omfattande utlåtande till CRC-kommittén och deltog i kommitténs förberedande session.