Utlåtande om utkastet till undantagslag om bekämpning av instrumentaliserad inresa: internationella människorättsförpliktelser är en del av Finlands system för grundläggande rättigheter

2024-03-28

Människorättscentrets logotyp

Människorättscentret har gett ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition, där det föreslås att det stiftas en lag om temporära åtgärder för bekämpning av instrumentaliserad inresa.

Centret fäster i sitt utlåtande uppmärksamhet vid att det i utkastet till proposition upprepade gånger konstateras att den föreslagna regleringen strider mot Finlands internationella människorättsförpliktelser och EU-lagstiftning samt är problematisk med tanke på grundlagen. I lagförslaget konstateras till och med direkt att förverkligandet av förbudet mot tillbakasändning inte skulle tryggas till fullo. Trots detta föreslås att regleringen godkänns som en brådskande undantagslag från grundlagen.

Människorättscentret påminner i sitt utlåtande om att Finland har förbundit sig till internationella människorättskonventioner och att de internationella människorättsförpliktelserna har inkluderats i Finlands system för grundläggande rättigheter. I fråga om detta bör motiveringarna till utkastet till proposition preciseras, eftersom det nu uppstår oklarheter mellan avvikelser från grundlagen och avvikelser från de folkrättsliga förpliktelserna. Propositionen bör också behandla mer ingående hur den föreslagna regleringen förhåller sig till att EU:s rättsordning är en del av den nationella rättsordningen och att en bestämmelse på EU-nivå åsidosätter en nationell norm som strider mot den.

Enligt Människorättscentret är den praktiska tillämpningen av den föreslagna lagen förknippad med flera osäkerheter. Centret anser att det är särskilt problematiskt att enskilda tjänstemän – i detta fall gränsbevakarna – genom sitt eget agerande bör åtgärda bristerna på lagstiftningsnivå och på så sätt garantera att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses. Detta är problematiskt i synnerhet då gränsbevakarnas möjligheter att identifiera personer i sårbar ställning redan i utkastet till proposition har erkänts vara mycket osäkra och personer som ska avvisas eller avlägsnas ur landet inte har tillgång till effektiva rättsmedel.

Människorättscentret konstaterar att den förändrade säkerhetsmiljön förutsätter beredskap och reaktion på nya hot. Samtidigt vill centret betona att de grundläggande och mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin utgör samhällets värdegrund, på vilken säkerhet, kristålighet och förtroende byggs upp. Centret upprepar också sin åsikt om att Finlands internationella och nationella människorättspolitik borde vara i linje med varandra.

Utlåtandet

Tilläggsuppgifter:

tf. direktör Susan Villa, tfn  09 432 3738, susan.villa@manniskorattscentret.fi 

sakkunnig Elina Hakala, tfn 09 432 3787, elina.hakala@manniskorattscentret.fi