Utseende av medlemmar till människorättsdelegationen

2024-01-28

Människorättscentrets logo

Följande delegation tillsätts för perioden 1 april 2024–31 mars 2028. Sista ansökningsdag är 19 februari 2024.

Människorättscentret, människorättsdelegationen och justitieombudsmannens kansli bildar tillsammans den nationella människorättsinstitutionen (NHRI). 

Enligt lagen har Människorättscentrets människorättsdelegation till uppgift att

1. behandla vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna;
2. godkänna årligen Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse;
3. vara ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom fältet för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Delegationen består av representanter för det civila samhället, forskningen kring de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och av andra aktörer som deltar i främjandet och tryggandet av dessa rättigheter. Delegationens medlemmar väljs på basis av sin personliga sakkunskap så att sammansättningen bidrar till att lagens nyss nämnda syfte kan uppfyllas. Dessutom hör de högsta laglighetsövervakarna, de särskilda ombudsmännen och en representant för Sametinget till delegationen.

I lagen om riksdagens justitieombudsman fastställs att justitieombudsmannen tillsätter människorättsdelegationen efter att ha hört Människorättscentrets direktör. Till delegationen utses 20–40 medlemmar. Också en person som inte har lämnat sin ansökan inom utsatt tid kan utses av justitieombudsmannen till medlem av delegationen.

Personer som är intresserade av medlemskap under mandatperioden 1 april 2024–31 mars 2028 kan sända in en ansökan till riksdagens justitieombudsmans kanslis registratorskontor (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Ansökan ska vara registratorskontoret till handa senast den 19 februari 2024 kl. 15:00.

Mer information:

Mer information fås av kanslichef Jari Råman, tfn. 09 432 3363, jari.raman@riksdagen.fi (justitieombudsmannens kansli)

Vilken människorättsdelegation?

Människorättsdelegationen är Människorättscentrets bredbasiga samarbetsorgan där de högsta laglighetsövervakarna, specialombudsmännen och en representant för Sametinget är ordinarie medlemmar. Övriga medlemmar är bland annat forskare och representanter för medborgarorganisationer.

Bekanta dig med människorättsdelegationen⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠