År 2023 utvecklade Människorättscentret prognostiseringen av de mänskliga rättigheterna

4.6.2024

År 2023 präglades internationellt av en oroväckande utveckling av säkerhetsläget, och säkerhetsfrågorna stod i centrum även i den nationella debatten och politiken. Under året fortsatte Människorättscentret uppföljningen av rättsstatsutvecklingen i Finland och utvecklade prognostiseringen av de mänskliga rättigheterna.

Under 2023 fortsatte Människorättscentret att systematiskt samla in information om tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, analysera informationen och upprätthålla en aktuell lägesbild. Uppföljningsuppgifterna utnyttjades i utlåtanden och muntliga höranden för utskotten samt i rapporteringen till internationella övervakningsorgan för mänskliga rättigheter. 

Liksom tidigare år rapporterade Människorättscentret i början av året om rättsstatsfrågor både till Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) och till EU-kommissionen. I utlåtandena fästes uppmärksamhet bland annat vid rättigheter för personer med funktionsnedsättning och äldre, våld mot kvinnor, samernas rättigheter och bristen på skyddsmekanismer för människorättsförsvarare i Finland.

Människorättscentret fäste under året särskild uppmärksamhet vid dröjsmål i det nationella verkställandet av de av Europadomstolens (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) och ECSR:s (Europeiska kommittén för sociala rättigheter) avgöranden som gäller Finland. 

År 2023 utvecklade Människorättscentret prognostiseringen av de mänskliga rättigheterna och publicerade en omfattande utredning som kartlägger fältet för prognostisering av de mänskliga rättigheterna och beskriver tillvägagångssätten för prognostiseringen och det finländska prognostiseringssystemet. Utifrån utredningen fortsätter Människorättscentret sitt arbete med att utveckla prognostiseringen av de mänskliga rättigheterna.

Människorättscentret inledde i början av 2022 Programmet för unga experter, vars första programperiod tog slut sommaren 2023. Som avslutning på programperioden publicerades en översikt som granskar ungas rättigheter i internationella människorättskonventioner samt sammanställer de observationer som gjorts under programperioden om hur de ungas rättigheter tillgodoses i Finland.

På internationell nivå samarbetade Människorättscentret särskilt intensivt med ENNHRI. Direktören för Människorättscentret var ordförande för nätverket. Dessutom var en sakkunnig vid Människorättscentret ordförande för ENNHRI:s juridiska arbetsgrupp. I och med detta deltog centret bland annat i Europadomstolens muntliga sammanträde i fråga om intervention i två klimatfall. 

Man fortsatte också samarbetet med andra europeiska människorättsaktörer, såsom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). I det internationella samarbetet betonades dessutom stödet till nationella människorättsinstitutioner som är i en svår ställning. Människorättscentret samarbetade i synnerhet med Ukrainas kommissionär för mänskliga rättigheter både bilateralt och via ENNHRI.

Läs mer 

Mer information:

sakkunnig Susan Villa, tfn 09 432 3738, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi