Vi söker en kommunikationsexpert

2023-02-11

EN TJÄNST SOM KOMMUNIKATIONSEXPERT
(Valtiolle.fi ID: 21-19-2023)

Presentation av organisationen: Människorättscentret följer upp och främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland samt deltar i internationellt och europeiskt samarbete om mänskliga rättigheter. Dessutom har Människorättscentret enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som särskild uppgift att främja och följa upp tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Centret är funktionellt självständigt och oberoende, men hör administrativt till riksdagens justitieombudsmans kansli. Människorättscentrets uppgifter fastställs i lagen om riksdagens justitieombudsman (kap. 3 a). Tillsammans med justitieombudsmannen bildar Människorättscentret och dess människorättsdelegation Finlands nationella människorättsinstitution.

Arbetets längd: Ordinarie

Tjänsten inleds: fr.o.m. 1.4.2023 eller enligt överenskommelse

Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1 st.
Ansökningstiden går ut: 6.3.2023 kl. 16:00
Uppgifter om arbetsplatsen: Riksdagens justitieombudsmans kansli / Människorättscentret, C-huset, Auroragatan 6, 00102 Riksdagen

Beskrivning av uppgiften:

Vid Människorättscentret ledigförklaras en ordinarie tjänst som kommunikationsexpert. Syftet med Människorättscentrets kommunikation är att stödja centrets lagstadgade uppgift att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Genom kommunikation stärks samarbetet och informationsgången om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna nationellt och internationellt.

Kommunikationsexperten ingår i Människorättscentrets kommunikationsteam. Teamet ger experthjälp i kommunikationsfrågor och sköter de dagliga funktionerna inom centrets medie-, webb- och intressentkommunikation samt utvecklingen av dessa.

Uppgiftsbeskrivningen är ny och omfattar dagliga allmänna kommunikationsuppgifter och deltagande i utvecklingen av kommunikationen. Till uppgiften hör bland annat att producera kommunikationsmaterial och innehåll (bl.a. webbmaterial, material för sociala medier, meddelanden, presentationer) för olika målgrupper, att planera och genomföra kommunikation i anslutning till evenemang samt att följa upp kommunikationen och utvärdera dess effektivitet. Uppdatering och utveckling av webbplatsen är också en del av uppgiftsbeskrivningen.

Behörighetsvillkor: Behörighetsvillkor för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Av sökanden förväntar vi oss:

De bästa förutsättningarna för att sköta uppgiften framgångsrikt ger mångsidig och aktuell arbetserfarenhet inom kommunikationsbranschen. Arbetserfarenhetskravet för uppgiften är 5–8 år. Kännedom om grunderna för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt goda kunskaper i svenska räknas som merit. Därtill uppskattar vi erfarenhet av myndighetskommunikation.

Av den som väljs förväntar vi oss god förmåga att uttrycka sig i skrift, datateknisk kompetens och kännedom om sociala medier. Dessutom behövs god förmåga att arbeta i team samt ett initiativrikt och metodiskt arbetssätt.

Uppgiften förutsätter utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit.

Människorättscentret uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi ser fram emot ansökningar från personer av olika kön samt personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter.

Lönegrund: Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Uppgiften har kravnivå 10. Lönen för kravnivå 10 är för närvarande 4 840,34 euro/månad (inkluderar personlig lönedel, som är vanligtvis 25 % i början av anställningsförhållandet).

Övriga uppgifter i anslutning till arbetet

Säkerhetsutredning: Före tjänsten tillsätts kan en säkerhetsutredning av personen göras med sökandens samtycke (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sv/sakerhetsutredningarna.

Prövotid: Tjänsten kan ha en 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: Tjänsten kan förutsätta resor.

Ansökningar lämnas i första hand in via statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast 6.3.2023 kl. 16.00. Ansökan till Människorättscentret kan också inom utsatt tid tillställas registratorskontoret vid riksdagens justitieombudsmans kansli (oikeusasiamies@eduskunta.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till registratorskontoret vid justitieombudsmannens kansli per e-post eller post. Uppgiftens ID-nummer ska anges på både ansökan och kuvertet. Ansökningarna returneras inte.

Ytterligare upplysningar om arbetet:

Sakkunnig, teamledare Susan Villa, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, tfn 09 432 3738.

onsdag 15.2. kl. 15-17

tisdag 21.2. kl. 14-16