Aktuella projekt vid Människorättscentret, andra kvartalet 2021

2021-08-03

1 FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Främjande av människorättsfostran och -utbildning i lärarutbildningen

I ett gemensamt projekt som genomförts av pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet samt finansierats av Människorättscentret, justitieministeriet och Helsingfors universitet utvecklas demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen. Projektet fortsätter vid Helsingfors universitet fram till 31.7.2021. Målgruppen är yrkespersoner inom utbildningsområdet, lärare och lärarstuderande. UKM:s specialunderstöd för tre år ansöktes för projektets fortsättning utan resultat.

Som en del av detta gemensamma projekt utarbetar Människorättscentret utbildningsmaterial om lika rätt för personer med funktionsnedsättning till utbildning. Målet med utbildningsmaterialet är att öka målgruppens kännedom om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den rättsliga grunden för inkluderande undervisning och att klargöra vad inkluderande undervisning innebär.  Utbildningshelheten om de mänskliga rättigheterna för ursprungsbefolkningen framskrider också i samarbete med bl.a. sametinget. Utbildningsteman är 1. förstärkning av kunskapsbasen om ursprungsbefolkningen (vad betyder ursprungsbefolkning och självbestämmanderätt?), 2. Språkliga och kulturella mänskliga rättigheter, 3. Klimatförändringen & samerna samt 4. Ordet till lärare och fostrare (utifrån utredningen).  Projektet stärker det pedagogiska angreppssättet i centrets utbildningsarbete och material. Utbildningarna publiceras hösten 2021.

Våren 2021 ordnades seminariet och möten av högskolenätverket för demokrati- och människorättsfostran. En artikel om människorättsfostran i Finland och särskilt lärarstuderandenas synpunkter om demokrati- och människorättsfostran publicerades i Human Rights Education Review

För hösten 2021 planeras ett seminarium om projektresultaten, situationen för människorättsfostran i Finland. Avsikten är att öka medvetenheten som stöd för utbildningspolitiskt beslutsfattande. Påverkningsarbetet fortsätts på olika sätt, i vilka man utnyttjar informationen som samlats under projektet och exempelvis Människorättsdelegationens utlåtande om människorättsfostran. Arbetet i UKM:s och JM:s styrgrupp fortsätter också på hösten 2021.

Samarbetsprojekt med ELSA

Människorättscentret deltar i European Law Students’ Association Finlands (ELSA Finland) projekt Rule of law education, där frivilliga utbildare håller en lektionsserie i människorätts- och rättsstatsfrågor för gymnasierna. Människorättscentret har hjälpt till att producera materialen och genomförde i slutet av april en utbildning i människorätts- och rättsstatsfrågor för de frivilliga utbildarna vid ELSA. I utbildningen behandlades grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter i undervisningen, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och rättsstaten. Den nya utbildningen planeras för augusti-september.

ELSA Finlands webbplats

Samarbete med SILE-projektets konsortium – Lagstiftningens inverkan på tysta aktörer: från en otillräcklig kunskapsbas till lösningar som engagerar

Människorättscentret deltog i inledningsseminariet för SILE-projektet 17.3. Projektet, som finansieras av Finlands strategiska råd, undersöker de tysta aktörernas ställning i beredningen av lagstiftningen och lagstiftningens inverkan på de tysta aktörerna. Människorättscentret är del av en omfattande intressentgrupp som på olika sätt stöder och deltar i projektet. I projektets konsortium deltar Helsingfors universitet, Åbo universitet, Lapplands universitet, THL och Frisky & Anjoy.

Projektets webbplats https://www.hiljaisettoimijat.fi/?lang=sv

Projektet för grundläggande och mänskliga rättigheter inom boendeservice

Människorättscentret har tillsammans med riksdagens justitieombudsmans funktionsnedsättningsgrupp genomfört ett gemensamt projekt, vars mål är att stödja i synnerhet ledningen och personalen vid boendeserviceenheter för personer med utvecklingsstörning i stärkandet av klienternas självbestämmanderätt. Ett självutvärderingsverktyg som styr boendeenheternas verksamhet har utarbetats i projektet. Verktyget färdigställdes utifrån kommentarer från boendeserviceenheter för personer med utvecklingsstörning och andra aktörer i början av våren. Nu bearbetas verktyget av en grafisk designer. Verktyget tas i bruk under 2021.

Främjande av rättigheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

Människorättscentret har inlett ett samarbete med diskrimineringsombudsmannens byrå för att främja rättigheterna i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med samarbetet är att finna lösningar på de strukturella problem som anses vara problematiska med tanke på artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Som bakgrundsmaterial används bland annat arbets- och näringsministeriets utredning från 2020 om strukturella hinder för personer med funktionsnedsättning att komma in i arbetslivet.  Målet är att öka beaktandet av rimlig anpassning för att främja rättigheterna i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Projektet för äldres självbestämmanderätt inom boendeservice med dygnetruntvård

Människorättscentret startade 2020 ett projekt för att stärka de äldres självbestämmanderätt. I samarbete med Valvira och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inleddes ett samarbete vars syfte är att främja klienternas självbestämmanderätt och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna inom boendeservice med dygnetruntvård. Projektet genomförs i samarbete med producenterna av effektiverat serviceboende, och det innehåller utbildning av personal, chefer och ansvariga läkare. Avsikten är att utbildningsmaterialet i fortsättningen ska utnyttjas i större utsträckning även vid andra boendeserviceenheter.

Projektet inleddes med en enkät som kartlade personalens synpunkter och kompetens i frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna. På basis av enkätresultaten utarbetades en rapport som i fortsättningen kan användas i bl.a. påverkansarbetet. Rapporten publicerades i maj-juniskiftet.

Människorättscentret organiserade 31.5.2021 ett webbinarium om äldres självbestämmanderätt inom service med dygnetruntvård, där man gick igenom utvecklingsbehov i anslutning till självbestämmanderätt, Människorättscentrets rapport samt social- och hälsoministeriets planer för lagstiftning i anslutning till självbestämmanderätt inom social- och hälsovården. Dessutom används resultaten som grund för utbildningsmaterialet som utarbetas.

I maj-juni 2021 genomförde Människorättscentret fyra utbildningar som varade i en halv dag för personalen av serviceleverantörerna som deltog i projektet.

Utredning av äldrerådens påverkningsmöjligheter

Människorättscentrets mål är att stärka det rättsliga perspektivet i verksamheten och beslutsfattandet som gäller äldre personer samt även mer omfattande när det gäller attityder. Äldreråden har i lagstiftningen en central roll i frågor som gäller bland annat äldre personers välmående, hälsa, delaktighet och boende. Tryggandet av äldrerådens delaktighets- och påverkningsmöjligheter är därför särskilt viktigt.

Människorättscentret påbörjade under hösten 2020 en utredning som kartlägger rådens praxis och eventuella utmaningar. Som grund för utredningen skickades en enkät till alla äldreråd. Syftet med enkäten är att granska hurdan god praxis som kan överföras till andra kommuner och hur rådets arbete och ställning kan stödjas i fortsättningen. Rapporten om enkätens resultat håller på att färdigställas, och publiceras i augusti 2021.

Utredning av servicebehovet hos personer över 70 år som bor hemma

Människorättscentret och riksdagens justitieombudsmans kansli har tillsammans med Taloustutkimus gjort en enkät bland personer över 70 år som bor hemma och deras närstående. Taloustutkimus har sett till att enkäten genomförs i praktiken i början av 2021. Syftet med enkäten är att kartlägga tillgången till och behovet av olika tjänster för äldre personer som bor hemma samt hur coronaviruspandemin påverkar tillgången till tjänster och behovet av dem. Rapporten om enkätresultaten publiceras i augusti 2021.

Projektet Oikeutta ikäihmisille

I december 2020 inleddes projektet Oikeutta ikäihmisille! – tarinoita ikääntyvästä Suomesta (OITIS) som kartlägger hurdana rättsliga problem äldre personer (över 65 år) har och om de har fått lösningar på sina problem. I undersökningen samlar man fritt formulerade berättelser om de rättsliga problem och de möjligheter till rättvisa som de äldre upplever och man intervjuar en del skribenterna. I projektet deltar Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet, Institutet för välfärdsrätt vid Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet och Människorättscentret.

Mer information om OITIS-projektet

COVID-19 fotoutställning 11.6 – 31.7 i Tempelplatsens kyrka

Människorättscentret ordnar en fotoutställning med temat COVID-19. Utställningens vernissage sänds via Tölö församlings Youtube-kanal fredag 11.6. kl. 17-18. Fotografierna och historierna i anslutning till dem kan ses i Tempelplatsens kyrka fram till 31.7.2021 och på hösten i köpcentret Tripla. Dessutom kan man se materialet i webbgalleriet. Fotografierna är en del av utställningskonceptet Katso Ihminen av fotokonstnären Johanna Kare. Utställningen har beställts av Människorättscentret.

Fotograf Johanna Kares webbplats

Handlingsplanen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

Statsrådets nätverk av kontaktpersoner för de grundläggande och mänskliga rättigheterna fortsatte beredningen av den nationella handlingsplanen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna (2020–2023). Människorättscentret har varit sakkunnig i nätverket och dess underarbetsgrupp, som utvecklade indikatorer och kartlade kunskapsunderlaget. Handlingsplanen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgavs som statsrådets beslut 23.6.2021.

Under ledning av utrikesministeriet utarbetas statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna (2021), som drar upp riktlinjer för statsrådets verksamhet i frågor som berör de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillsammans med handlingsplanen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.  Redogörelsen kommer troligtvis att utges hösten 2021. 


2 UPPFÖLJNING AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Barometern för grundläggande rättigheter

Barometern för grundläggande rättigheter publicerades 22.6.2021.

I barometern för grundläggande rättigheter utreds erfarenheterna av personer med funktionsnedsättning och olika språkminoriteter (rysk-, arabisk- och svensktalande) av de grundläggande rättigheterna. Barometern för grundläggande rättigheter har utarbetats parallellt med EU:s byrå för grundläggande rättigheter Fundamental Rights Survey och i enlighet med dess metodologi och frågor. Surveyn gjordes i alla EU-länder och en del av dess resultat har redan publicerats. Undersökningen är en del av verkställandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.

Människorättscentret publicerar dessutom två korta sammandragsrapporter om undersökningens resultat under hösten 2021. Temat för den ena rapporten är personer med funktionsnedsättning och funktionshinder, och temat för den andra är mer allmän juridisk medvetenhet.

Om projektet Barometern för grundläggande rättigheter på JM:s webbplats

Barometern för grundläggande rättigheter på Människorättscentrets webbplats

Projektet för ansvaret för de mänskliga rättigheterna hos företag inom omsorgsbranschen

Människorättscentret genomför under våren och början av sommaren 2021 en kartläggning av läget för ansvaret för mänskliga rättigheter bland de 13 största företagen inom omsorgsbranschen i Finland. Resultaten från SIHTI-projektet, som utredde finländska företags ansvar för de mänskliga rättigheterna, visade att man i Finlands största företag inom omsorgsbranschen inte ännu har kommit långt i det genomgående praktiska genomförandet av ansvaret för de mänskliga rättigheterna.

Målet med Människorättscentrets kartläggning är att få en helhetsbild av företag inom omsorgsbranschen i Finland, läget av deras ansvar för mänskliga rättigheter och deras utvecklingsbehov vad gäller ansvaret. Här kartlägger man hur många och hurdana företag som är verksamma inom omsorgsbranschen i Finland, hurdana anvisningar och verktyg i anslutning till ansvaret för mänskliga rättigheter man redan har utvecklat för företag inom omsorgsbranschen samt bedömer genomförandet av ansvaret för mänskliga rättigheter i centrala företag inom omsorgsbranschen på ett mer omfattande sätt än SIHTI-projektet. Utifrån kartläggningen bedömer Människorättscentret eventuella fortsatta åtgärder som kunde främja ansvaret för mänskliga rättigheter i företag inom omsorgsbranschen.

Resultaten av SIHTI-forskningsprojektet, som utvärderar finländska företags ansvar för de mänskliga rättigheterna, publicerades i januari 2021 och rapporten finns på både finska och engelska på statsrådets webbplats: Projektet Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI): Selvitys suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tilasta

Utredning om grundlagens företrädesbestämmelse

Människorättscentrets utredning om företrädesbestämmelsen i 106 § i grundlagen har färdigställts och den publicerades 11.6.2021. I utredningen behandlas rättsfall där domstolen i enlighet med 106 § i grundlagen har konstaterat en uppenbar konflikt mellan tillämpningen av grundlagen och en bestämmelse i lag, och dessutom presenteras observationer som uppkommer i avgörandena. I utredningen behandlas de ståndpunkter som framfördes i samband med beredningen av den revidering av grundlagen som trädde i kraft 2011 samt synpunkter ur rättslitteraturen för och emot kravet på att grundlagsstridigheten ska vara uppenbar, och överväger om det är dags att avstå från detta krav.

Nationell utredning och europeisk jämförelse av utvalda grund- och människorättsaktörer

Människorättscentret har inlett en utredning av nationella grund- och människorättsaktörer. Utredningen omfattar de högsta laglighetsövervakarna, den nationella människorättsinstitutionen, specialombudsmän samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Målet är att få en uppdaterad bild av fältet för grund- och människorättsaktörer samt utreda synpunkterna av aktörerna om sina egna styrkor och utmaningar. Dessutom vill man höra aktörernas och andra intressentgruppers synpunkter om utvecklingen av hela aktörfältet. Människorättscentret kommer att utfärda rekommendationer utifrån utredningen. Vid sidan om den inhemska utredningen genomför Människorättscentret också en europeisk jämförelse, där man granskar människorättsinstitutioner i vissa länder och vissa specialombudsmän som är viktiga för centrala funktioner i Finland. Utredningen färdigställs hösten 2021.

Uppföljning av genomförandet av avgöranden från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och Europarådets kommitté för sociala rättigheter som gäller Finland

Människorättscentret har utarbetat en sammanställning(på finska) av genomförandet av avgöranden som gäller Finland av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och Europarådets kommitté för sociala rättigheter. I sammanställningen kartlades hurdana domar Finland inte ännu har verkställt, och hurdana åtgärder som ännu krävs av myndigheterna. Människorättscentret skickade ett brev till utrikesminister Haavisto 28.6.2021, där man begärde svar till varför verkställandet hade fördröjts i Finland.

Utlåtande om Finlands ESK-rapport och ESK-möte

Människorättscentret gav ett utlåtande(på finska) om genomförandet av konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter inför regeringens behandling av periodiska rapporter 31.8.2020. Den viktigaste observationen var att det inte alltid finns information om grupperna som är i en sårbar ställning, vilket gör att de lätt hamnar utanför rapporteringen. Kunskapsbasen om tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna måste stärkas.

Regeringens rapport behandlades i kommitténs 69:e session 15.2 – 5.3.2021. Rekommendationerna för Finland publicerades den 8.3.2021. Kommittén beslutade att tre rekommendationer ska omfattas av intensivare övervakning: (1) företagsverksamhet och mänskliga rättigheter; (2) COVID-19-vaccin och läkemedel; och (3) rätt till social trygghet. Finland ska rapportera om genomförandet av dessa rekommendationer till kommittén om två år. Dessutom gavs rekommendationer om bland annat främjandet av jämställdhet på arbetsmarknaden och i utbildningen, lika lön, arbets- och pensionsrättigheter för personer med funktionsnedsättning, självständigt boende och omsorg för äldre personer samt tillgången till hälsotjänster, inklusive mentalvårdstjänster.

Människorättscentret ordnade tillsammans med Människorättsförbundet ett evenemang 6.5.2021 där man behandlade kommitténs slutsatser och rekommendationer och ESK-rättigheternas betydelse i allmänhet.

Utlåtande om Finlands MP-rapport

Människorättscentret gav ett utlåtande om genomförandet av konventionen om medborgerliga och politiska (MP) rättigheter inför regeringens behandling av den periodiska rapporten.

Efter det virtuella hörandet 2–4.3.2021 gav Människorättskommittén sin rekommendation 23.3.2021. Kommittén beslutade att tre rekommendationer ska omfattas av intensivare övervakning: (1) hatretorik och hatbrott; (2) våld mot kvinnor; och (3) samernas rättigheter. Finland ska rapportera till kommittén om verkställandet av dessa rekommendationer senast 26.3.2022. Dessutom gavs rekommendationer om bland annat konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter, åtgärder mot terrorism, förbud mot etnisk profilering, behandling av utlänningar, vapenvägran och religionsfrihet.

Övrig periodisk rapportering 2021

7.6.2021 Människorättscentret ger ett utlåtande om genomförandet av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor till CEDAW-kommittén inför beredningen av hörandet av Finlands periodiska rapport. Mer information finns på Människorättscentrets webbplats.

FN:s tillsynskommittéers Finland-sida, med aktuella rekommendationer osv.

Människorättscentrets uppföljningsverktyg – Lempi

Människorättscentret fortsätter utveckla uppföljningen. Dess egna uppföljningsverktyg Lempi togs i bruk i maj. Det är fråga om en plattform där man samlar aktuell information om tillgodoseendet av rättigheterna och den övriga utvecklingen i fråga om de valda temana. Verktyget gör det möjligt att långsiktigt följa upp de grundläggande och de mänskliga rättigheterna och hjälper till med Människorättscentrets rapportering om mänskliga rättigheter.


3 INTERNATIONELLT SAMARBETE

ENNHRI:s juridiska arbetsgrupp

Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner har fått tillstånd till sidoingripande i äldre schweiziska kvinnors klimatklagomål i Europadomstolen. Arbetsgruppen förväntar dessutom att stora avdelningen ska behandla klagomålet gällande rösträtten för personer med funktionsnedsättning i Danmark, om vilket det redan gavs ett utlåtande under behandlingen. Arbetsgruppen bereder dessutom utbildning om nationella människorättsinstitutioners möjligheter att använda sig av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna för att behandla problem i anslutning till verkställandet av rättsstatsprincipen.

ENNHRI:s juridiska arbetsgrupp

***