Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens resurser fortfarande otillräckliga – ECRI:s mellanbedömning har publicerats

2022-05-13

I sin femte landsrapport i september 2019 gav Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) Finland 20 rekommendationer för att bekämpa rasism och intolerans. Regeringen blev ombedd att rapportera om två av de rekommendationer som klassificerades som brådskande 2021. Dessa rekommendationer gällde diskriminerings- och jämställdhetsnämndens befogenheter att behandla diskriminering i arbetslivet och nämndens resurser samt reformen av den så kallade translagen.

1) diskriminerings- och jämställdhetsnämnden skulle ges behörighet att behandla ärenden som gäller diskriminering i arbetslivet på alla förbjudna diskrimineringsgrunder, inte enbart diskriminering på grund av kön eller könsidentitet, samt att nämnden skulle ges behörighet att bevilja gottgörelse till offer för diskriminering och att nämndens resurser skulle ökas avsevärt så att nämnden kan genomföra sitt uppdrag fullt ut. 

2) lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet i enlighet med rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna skulle ändras så att det krav stryks enligt vilket den som ansöker om fastställelse av en annan könstillhörighet än den som ursprungligen antecknats ska antingen sakna fortplantningsförmåga eller vara steriliserad för att könstillhörigheten ska kunna fastställas.

I sina slutsatser som publicerades i mars konstaterar ECRI att myndigheterna inte har genomfört någondera av dessa rekommendationer.

Människorättscentret anser det vara mycket oroväckande att problemet fortfarande inte har lösts trots att ECRI har gett motsvarande rekommendationer om diskriminerings- och jämställdhetsnämndens situation 2013, 2016, 2019 och nu 2022.

 

Människorättscentret har deltagit i mellanbedömningen i augusti 2019.

Läs mer om ECRI här (på finska) och rapporteringen om Finland här (på engelska).