Europarådets ministerkommitté djupt orolig över underlåtenhet att verkställa tvångsmedicindom

14.3.2023

Europarådets ministerkommitté behandlade Europeiska människorättsdomstolens (EMD) dom X. mot Finland vid dess särskilda session gällande verkställande av domar den 7.–9. mars. Ministerkommittén uttryckte i sitt beslut djup oro över att patienter mer än ett decennium efter domen fortfarande inte har tillgång till effektiva rättsmedel i fall av tvångsmedicinsk behandling. Ministerkommittén uppmanade myndigheterna att skyndsamt vidta alla tillgängliga åtgärder för att förhindra ytterligare förseningar i antagandet av nödvändiga lagstiftningsåtgärder.

I fallet konstaterade EMD att patienten som var inlagd för psykiatrisk vård saknade effektiva rättsmedel, eftersom den medicin som gavs mot patientens vilja grundade sig på läkarens behandlingsbeslut, som inte kan överklagas eller dess lämplighet utredas.

Verkställandet av X. mot Finland kräver helt ny nationell lagstiftning som definierar patientens möjligheter att överklaga förskrivning av läkemedel oberoende patientens vilja. Verkställandet har redan tagit mer än tio år, varför Europarådets ministerkommitté försatt målet under utökad tillsyn i december 2021. Två nya klagomål om tvångsmedicinsk behandling och bristande rättsmedel är också för närvarande anhängiga vid Europadomstolen: E.S. mot Finland och H.H. mot Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelade i början av hösten 2022 att regeringspropositionen om rättsmedel för läkemedelsbehandling oberoende av patientens vilja inte kommer att ges under denna regeringsperiod på grund av att den feedback som fåtts under opinionsrundan kräver ytterligare beredning.

Ministerikommittén ökar det politiska trycket på Finland

Ministerkommittén har behandlat X. mot Finland i december 2021 och igen nu i mars 2023. Dessutom besökte Europarådets avdelning för verkställande av EMD:s domar Finland i januari 2023 på inbjudan av utrikesministeriet. Besöket i Finland var avdelningens första. Avdelningen bereder bland annat analyser och beslutsförslag till Europarådets ministerkommitté.

Ministerkommittén beslöt nu i mars att återkomma till ärendet i mars 2024. Om regeringen inte har redovisat faktiska framsteg gällande nödvändiga lagstiftningsåtgärder senast den 21 december 2023, uppmanade ministerkommittén sekretariatet (avdelningen för verkställande) att bereda en interimresolution inför mötet i mars 2024. Detta skulle vara ett slag mot Finlands rykte som ett samarbetsvilligt land som respekterar mänskliga rättigheter.

Människorättscentret har övervakat och rapporterat aktivt

Människorättscentret har gett utlåtanden gällande X. mot Finland 21.10.2021 och på nytt 27.1.2023. Regel 9 (rule 9) i ministerkommitténs arbetsordning ger nationella människorättsinstitutioner (NHRI) möjlighet att lämna utlåtanden till ministerkommittén gällande övervakningen av verkställandet av EMD:s domar.

I sitt senaste uttalande från januari kritiserade Människorättscentret att verkställandet av fallet X. mot Finland har försenats igen, då social- och hälsovårdsministeriet meddelade att regeringspropositionen inte kommer att hinna läggas fram under denna regeringsperiod. Människorättscentret underströk dessutom i sitt yttrande att ett skriftligt överklagbart beslut bör fattas om regelbundet given ofrivillig läkemedelsbehandling. För att förverkliga patientens rättsskydd bör villkoret för att få ett skriftligt beslut vara bristen på informerat, uttryckligt samtycke och inte uttryckligt motstånd mot behandlingen.

Människorättscentret mötte Europarådets avdelning för verkställande av EMD:s domar under deras besök. Utöver detta har Människorättscentret år 2021 bett utrikesministeriet om en redogörelse gällande förseningar i det nationella verkställandet av EMD:s domar och beslut av Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

De orimliga förseningarna i verkställandet av X. mot Finland och andra EMD-domar samt beslut och rekommendationer av andra tillsynsorgan stämmer inte överens med Finlands människorättsförpliktelser, människorättspolitik eller Finlands starka stöd till Europarådet. Människorättscentret fortsätter att aktivt följa och främja verkställandet X. mot Finland.