Människorättscentret lyfte fram samernas rättigheter under FN-rapportörs besök i Finland

2024-03-25

Människorättscentrets logotyp

"Finland måste ta itu med konsekvenserna av de människorättskränkningar som samerna utsatts för", konstaterar FN:s specialrapportör Fabian Salvioli (Special Rapporteur on truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence) som besökte Finland förra veckan.

Syftet med besöket var att granska de finska myndigheternas åtgärder för att behandla kränkningar av de mänskliga rättigheterna som samerna utsatts för. Besöket i Finland var en del av ett längre besök i Norden.

Människorättscentret lyfte fram problem i förverkligandet av samernas rättigheter vid ett möte med specialrapportören.

Fortfarande brister i förverkligandet av samernas rätt till självbestämmande

Finland har kritiserats av internationella övervakningsorgan för mänskliga rättigheter för att bland annat kränka samernas medborgerliga och politiska rättigheter. För att stärka samernas rätt till självbestämmande har staten försökt förnya sametingslagen, men reformen har upprepade gånger fördröjts. I diskussionerna om förnyandet av sametingslagen har det förekommit mycket hatretorik mot samerna, både i den politiska debatten och på sociala medier.

Människorättscentret uttryckte också oro över samernas möjligheter att utöva sin kultur. Olika infrastrukturprojekt, fiskerestriktioner och den globala uppvärmningen har en stark inverkan på samernas traditionella näringar och därmed på den samiska kulturen. Anordnandet av arktiska militärövningar på samiska områden väcker också frågor om samernas möjlighet att påverka användningen av sina områden för militära ändamål. Människorättscentret framhöll också principen om fritt och informerat förhandssamtycke (den så kallade FPIC-principen, Free, Prior and Informed Consent), som är bindande för myndigheterna.

Människorättscentret betonade att samerna, deras historia och kultur är okända för en stor del av den finska befolkningen och att samernas rättigheter som ursprungsbefolkning inte är kända. Sannings- och försoningskommission för samerna, utsedd av statsrådet, spelar en viktig roll i att öka denna medvetenhet. Kommissionen arbetar med att identifiera historisk och pågående diskriminering av samerna och att bedöma den inverkan och de konsekvenser som den har haft och fortsätter att ha för samerna som urfolk och dess medlemmar som individer.

Under sitt besök i Finland träffade specialrapportören också samer, regeringsföreträdare och medborgarorganisationer. Specialrapportören kommer att lämna en omfattande rapport om besöket till FN:s råd för mänskliga rättigheter hösten 2024.

Specialrapportörens pressmeddelande om besöket

Människorättscentrets publikation om reformen av sametingslagen

Tilläggsuppgifter

Leena Leikas, sakkunnig, tfn 09 432 3781, leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi


FN:s specialrapportörer är oberoende experter som väljs ut av FN:s råd för mänskliga rättigheter

Specialrapportörerna är en del av de så kallade särskilda förfarandena i FN:s råd för mänskliga rättigheter. De är oberoende människorättsexperter vars roll är att tillhandahålla oberoende information och uppfölja efterföljandet av de mänskliga rättigheterna. Specialrapportörerna är privatpersoner som arbetar utan ersättning. Deras mandatperiod är tre år och kan förnyas en gång. Från och med november 2023 har människorättsrådet 46 tematiska rapportörer och 14 landsrapportörer. Rapportörerna samlar material som berör deras mandat från olika källor och träffar bland annat myndigheter, representanter från medborgarsamhället och nationella människorättsinstitutioner under sina landsbesök.

Läs mer om rapportörerna (på engelska): Special Procedures of the Human Rights Council | OHCHR