I Finland träder en ny människorättskonvention i kraft till skydd mot påtvingade försvinnanden

2023-05-04

FN:s nya människorättskonvention trädde i kraft i Finland den 23 april. Den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden är en av FN:s nio centrala människorättskonventioner. Konventionen godkändes av FN 2006 och trädde i kraft internationellt 2010.

Påtvingade försvinnanden är internationellt sett ett stort människorättsproblem. Syftet med konventionen är att förhindra, bestraffa och utreda påtvingade försvinnanden. Med påtvingade försvinnanden avses anhållande, häktning, kidnappning eller annat frihetsberövande som verkställts av staten eller på uppdrag eller samtycke av staten. Efter frihetsberövandet erkänns inte frihetsberövandet eller en persons öde eller vistelseorten hemlighålls.

Många människorättsaktörer har rekommenderat att Finland ratificerar konventionen. Även Människorättscentret har ansett att godkännandet av konventionen stärker rättsstatsprincipen, individens rättigheter samt den internationella övervakningen av mänskliga rättigheter.

För att de nya människorättsobligationerna ska kunna införlivas i Finlands nationella lagstiftning föreskrevs att bortföra en människa mot sin vilja är enligt den ändrade lagstiftningen ett straffbart brott. Utöver lagstiftningsändringarna behövs dock också utbildning för myndigheterna. Människorättscentret har lyft fram att resurserna för människorättsutbildningen bör ökas i och med ratificeringen.

Efter att konventionen trädde i kraft har Finland juridiskt förbundit sig att agera mot påtvingade försvinnanden. Efterlevnaden av konventionen kommer att övervakas av kommittén mot påtvingade försvinnanden, till vilken Finland också ska rapportera om verkställandet av konventionen.

Statsrådets förordning om den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden och INTERNATIONELL KONVENTION TILL SKYDD FÖR ALLA MÄNNISKOR MOT PÅTVINGADE FÖRSVINNANDEN (FördrS 21/2023)

Lag om den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden 327/2023

RP 87/2022

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

FN:s konvention mot påtvingade försvinnanden stärker rättsstatsprincipen

Webbplats för FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden (Committee of Enforced Disappearances, CAD)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠