Människorättscentret gav återigen utlåtande om Europeiska människorättsdomstolens tvångsmedicinsdom – Europarådets avdelning för verkställande av domstolens domar besökte Finland på grund av förseningar i verkställandet

6.2.2023

Människorättscentret diskuterade med representanter för Europarådets avdelning för verkställande om Finlands förseningar med det nationella verkställandet av domar av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (EMD). I synnerhet X. mot Finland, som avser rättsmedel för tvångsmedicinering, kräver snabba lagstiftningsåtgärder.

Europarådets avdelning för verkställande besökte Finland på inbjudan av utrikesministeriet. Besöket i Finland var avdelningens första. Avdelningen bereder bland annat beslutsförslag till Europarådets ministerkommitté, som ansvarar för uppföljning av verkställandet av EMD:s domar, och ger råd till medlemsländerna i frågor som rör verkställande. Under det två dagar långa besöket träffades avdelningens representanter utöver Människorättscentret med tjänstemän från ministerier, de högsta domstolarna och laglighetsövervakare.

Finland har för närvarande 18 EMD:s domar som väntar på verkställande. Antalet är högre än i de övriga nordiska länderna tillsammans. Många av domarna har väntat på verkställande i mer än ett decennium, och det äldsta i 17 år. Nio av dessa domar är så kallade ledande fall, som belyser nya strukturella eller systematiska problem.

År 2021 har Människorättscentret bett utrikesministeriet om en redogörelse gällande förseningar i det nationella verkställandet av EMD:s domar och beslut av Europeiska kommittén för sociala rättigheter. De orimliga förseningarna i verkställandet stämmer inte överens med Finlands människorättsförpliktelser, människorättspolitik eller Finlands starka stöd till Europarådet.

EMD:s avgörande i X mot Finland visar att Finland har otillräckliga rättsmedel i fall av tvångsmedicinsk behandling

X. mot Finland diskuterades i mötet mellan Människorättscentret och Europarådets avdelning för verkställande. Det år 2012 givna avgörandet handlar bland annat om tvångsmedicinering av en patient på ett psykiatriskt sjukhus och bristen på effektiva rättsmedel.

I fallet konstaterade EMD att det saknades effektiva rättsmedel, eftersom den medicin som gavs mot patientens vilja grundade sig på läkarens behandlingsbeslut, som inte kan överklagas eller dess lämplighet utredas.

Verkställandet av X. mot Finland kräver helt ny nationell lagstiftning som definierar patientens möjligheter att överklaga förskrivning av läkemedel oberoende patientens vilja. Verkställandet har redan tagit mer än tio år, varför Europarådets ministerkommitté försatt målet under utökad tillsyn i december 2021. Social- och hälsovårdsministeriet meddelade i början av hösten 2022 att regeringspropositionen om rättsmedel för läkemedelsbehandling oberoende av patientens vilja inte kommer att ges under denna regeringsperiod på grund av att den feedback som fåtts under opinionsrundan kräver ytterligare beredning.

Två nya klagomål om tvångsmedicinsk behandling och bristande rättsmedel är också för närvarande anhängiga vid Europadomstolen: E.S. mot Finland och H.H. mot Finland.

Människorättscentret har gett utlåtanden gällande X. mot Finland 21.10.2021 och på nytt 27.1.2023. Regel 9 (rule 9) i ministerkommitténs arbetsordning ger nationella människorättsinstitutioner (NHRI) möjlighet att lämna utlåtanden till ministerkommittén gällande övervakningen av verkställandet av EMD:s domar.

I sitt senaste uttalande från januari (bifogat nedan) kritiserade Människorättscentret att verkställandet av fallet X. mot Finland har försenats igen, då social- och hälsovårdsministeriet meddelade att regeringspropositionen inte kommer att hinna läggas fram under denna regeringsperiod. Människorättscentret underströk dessutom i sitt yttrande att ett skriftligt överklagbart beslut bör fattas om regelbundet given ofrivillig läkemedelsbehandling. För att förverkliga patientens rättsskydd bör villkoret för att få ett skriftligt beslut vara bristen på informerat, uttryckligt samtycke och inte uttryckligt motstånd mot behandlingen.

Ärendet ska behandlas nästa gång i ministerkommittén i mars 2023. Om en lösning gällande effektiva rättsmedel för ofrivillig läkemedelsbehandling inte uppnås snart, kan ministerkommittén besluta att utge en tillfällig resolution där kommittén uttrycker sin allvarliga oro över förseningarna i verkställandet. Detta skulle vara ett slag mot Finlands rykte som ett land som är samarbetsvillig och respekterar mänskliga rättigheter.