Utlåtande: förverkligandet av rättigheter för offer för människohandel kräver tätare samarbete och tillräckliga resurser

2022-08-31

Människorättscentret gav utrikesministeriet ett utlåtande om den tredje övervakningsomgången av Europarådets konvention mot människohandel. Centrala mål för konventionen mot människohandel är att förebygga och bekämpa människohandel samt att skydda de mänskliga rättigheterna för offer för människohandel. I konventionens övervakningsrunda undersöks hur väl Finland har genomfört de skyldigheter som konventionen fastställer och hur de mänskliga rättigheterna för människohandelsoffer förverkligas i Finland.

I sitt utlåtande fokuserade Människorättscentret särskilt på rättsmedel för offer för människohandel och på betydelsen av aktörer inom grundläggande och mänskliga rättigheter. I sitt utlåtande diskuterade centret resultaten av sin nya utredning av de nationella aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter utifrån statusen av offer för människohandel och tillgången till rättsmedel.

Enligt centret är det ur individens perspektiv, till exempel ur perspektivet av ett offer för människohandel i en utsatt position, viktigt att rättsmedlen är tydliga och tillgängliga. Tydlighetens och tillgänglighetens betydelse betonas särskilt då det finns många aktörer inom grundläggande och mänskliga rättigheter med olika roller och kompetenser. I Finland är diskrimineringsombudsmannen den nationella rapportören för människohandel. Riksdagens justitieombudsman och stadsrådets justitiekansler kan ta emot klagomål och ta egna initiativ för att förverkliga rättigheterna för offer för människohandel.

Människohandel är ett dolt fenomen vars bekämpande kräver ett nära samarbete mellan ovan nämnda aktörer och andra myndigheter. Myndigheternas aktiva samarbete är särskilt viktigt eftersom offer för människohandel kan vara rädda för att själv kontakta myndigheter för att anmäla brott. Om offer för människohandel inte identifieras korrekt är det svårt att skydda deras rättigheter. För att bekämpa människohandel krävs att man utger tillräckliga resurser till de myndigheter som arbetar med fenomenet.

Läs hela uttalandet (endast på finska):