Rättsstatsfrågor och frågor gällande mänskliga rättigheter lyftes starkt fram under 2021 – också i Människorättscentrets arbete

2021-12-09

Under det pågående året, och också idag, Människörättsdagen, har man allt mer tagit upp rättsstatsfrågor i den rättsliga debatten. Till exempel i samband med bl.a. Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen, rättsvårdens resurser och domstolarnas oberoende samt stärkandet av deras roll.

Också i Människorättscentrets arbete har rättsstatstemat varit starkt framträdande. Rättsstaten och de mänskliga rättigheterna är starkt sammanlänkade. De mänskliga rättigheterna och rättsstaten hotas allt mer i Europa.

Människorättscentret har deltagit i Europeiska kommissionens rättsstatsrapport genom att rapportera om rättsstatens tillstånd i Finland via ENNHRI. Läs kommissionens landrapport om Finland här och ENNHRIs landrapport om Finland här. Människorättscentret har noggrant följt rättsstatsutvecklingen och ordnat utbildning i ämnet, men har också deltagit i diskussionen för egen del. Människorättscentret har även utrett konsekvenserna av korruption för de mänskliga rättigheterna. Delegationen för mänskliga rättigheter har vid sina möten fört omfattande diskussioner om rättsstatsfrågor och verkställighet av domar.

Sommaren 2021 publicerade Människorättscentret en utredning om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen. I utredningen behandlas domstolarnas avgöranden gällande 106 § i grundlagen och övervägs huruvida kravet på uppenbarhet som ingår i bestämmelsen om företräde är välmotiverat och nödvändigt. Vid justitieministeriets rättstatsseminarium i november dryftades domstolarnas oberoende och som en faktor som inverkar på stärkandet av domstolarnas roll föreslogs att överväga att slopa kravet på uppenbarhet. I de högsta domstolarnas årsberättelser för 2020 har man tagit ställning till frågan och Justitiekanslerns berättelse föreslås att överväga att slopa kravet på uppenbarhet.

Människorättscentret fortsätter att främja och följa upp frågor kring rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter och samarbetar med aktörer som främjar rättsstaten i Finland och Europa.