UM söker kandidater till Europarådets rådgivande kommitté för nationella minoriteter

11.1.2019

Utrikesministeriet ber intresserade personer att senast den 31 Januari 2019 anmäla sig som kandidater för listan över medlemmar i den rådgivande kommitté som undersöker tillämpningen av Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter.

10.1.2019

UM söker kandidater till Europarådets rådgivande kommitté för nationella minoriteter

Utrikesministeriet ber intresserade personer att senast den 31 Januari 2019 anmäla sig som kandidater för listan över medlemmar i den rådgivande kommitté som undersöker tillämpningen av Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter.

Ramkonventionen är det första rättsligt bindande internationella instrumentet som gäller skydd av nationella minoriteter. Den antogs år 1995 och trädde i kraft internationellt och också i Finland år 1998. I ramkonventionen fastställs i form av program de principer som ålägger fördragsparterna att inom sitt eget territorium skydda sina nationella minoriteter.

Den rådgivande kommittén biträder Europarådets ministerkommitté vid undersökningen av tillämpningen av ramkonventionen. Kommittén ska ha minst 12 och högst 18 medlemmar. Det kan endast finnas en medlem för varje fördragspart. Ministerkommittén utser medlemmarna från en lista av kandidater som har ställts upp av fördragsparterna.

Av medlemmarna förutsätts erkänd kompetens inom området för skydd av nationella minoriteter. Medlemmarna deltar i personlig kapacitet. De ska vara självständiga och oberoende och kunna fungera effektivt som medlemmar av kommittén.

Av medlemmarna förutsätts verifierat goda kunskaper i ett av Europarådets officiella språk (engelska eller franska).

Den rådgivande kommittén sammanträder tre gånger årligen i Strasbourg, Frankrike. Utöver arbetet i samband med kommitténs plenarsammanträden är varje medlem i fråga om andra än det egna landet landsspecifik rapportör vid undersökningen av hur ramkonventionen tillämpas i fördragsparternas territorium. Som rapportör ansvarar medlemmen för utarbetandet av den fördragspartsspecifika utvärderingsrapporten. Dessutom deltar medlemmen i kommitténs landsbesök till fördragsparternas territorium.

Fördragsparterna meddelar Europarådets generalsekreterare namnen på och meritförteckningarna för två kandidater som uppfyller behörighetskraven. Generalsekreteraren överför uppgifterna till ministerkommittén för val till medlemslistan.

Mandatperioden för en medlem i den rådgivande kommittén är fyra år och medlemmen kan återväljas för en ytterligare period.

Om fördragsparten inte har någon medlem i den rådgivande kommittén när kommittén behandlar den periodiska rapporten för fördragsparten i fråga, kallas fördragspartens medlem på listan som extra medlem till kommittén. Den extra medlemmen kan dock inte delta i beslutsfattandet för sitt lands del.

Intresserade ombeds anmäla sig skriftligen till utrikesministeriet senast torsdage den 31 januari 2019 före tjänstetidens utgång kl. 16.15 på adressen Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet. Märk kuvertet "FCNM".

Till intresseanmälan ska fogas en meritförteckning enligt förlagan på det ena av eller på båda Europarådets officiella språk samt fullständiga kontaktuppgifter.

Ytterligare upplysningar om uppgiften ger enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (OIK-40), e-post OIK-40@formin.fi.

Ramkonventionens webbplats: http://www.coe.int/en/web/minorities/home